Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Březina

2. Důvod a způsob založení

Obec Naše Obec jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna na odkazu samospráva.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Březina 43, 506 01 Jičín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Březina 43, 506 01 Jičín

4.3 Úřední hodiny

Středa 17:00 - 19:00

4.4 Telefoní čísla

724 118 928

4.5 Čísla faxu

Obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.brezina-obec.cz

4.7 Adresa e-podatelny

brezina.ou@seznam.cz

4.8 Další eletronické adresy

Datová schránka: sq2apnz

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

bankovní účet obce Březina 1161784349/0800

var.symbol  na odpad 133700_ _   doplňte vaše č.p. (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

var.symbol popl.za psa 134100_ _   doplňte vaše č.p. (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

6. IČ

00578240

7. DIČ

Obec nemá daňové identifikační číslo

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Odkazy na hlavní dokumenty obce (Územní plán, rozpočtový výhled, povodňový plán, program rozvoje obce, zpráva o přezkoumání hospodaření obce)

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici na tomto odkazu. Závěrečné účty jsou k dispozici zde

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací naleznete na tomto odkazu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Postup pro získání informací naleznete na tomto odkazu.

11. Opravné prostředky

Postup pro získání informací naleznete na tomto odkazu.

12. Formuláře

Všechny platné formuláře jsou k nalezení na odkazu formuláře.

13. Popis postupů - návody na řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v odkazu obecní vyhlášky. 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

K dispozici v odkazu Služby a poplatky.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení vydaná dle §16a odst. 7 InfZ v případě odvolání nebo stížnosti.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § InfZ je k dispozici na úřední desce

aktualizováno: 25. 10. 2020 16:05, Jan Mácha

Novinky z úřadu

Chci zařídit

aktualizace stránky: 8. 1. 2021

  • OI Developer

Postupy jak postupovat při vyřizování úřední agendy brzy doplníme. Do té doby nás kontaktujte na obecním emailu, anebo se zastavte na obecním úřadě.

Volby

aktualizace stránky: 8. 1. 2021

  • OI Developer

Volby a zastupitelstva

Veškeré informace jsou čerpány z dat českého statistického úřadu na stránkách www.volby.cz a místních dokumentů.