Vítejte na stránkách obce Obec Březina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Březina

2. Důvod a způsob založení

Obec Březina jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - zastupitelstvo.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Březina
Březina 43
506 01 Jičín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Březina
Březina 43
506 01 Jičín

4.3 Úřední hodiny

Středa 17:00 - 19:00

4.4 Telefoní čísla

Obecní úřad:  + 420 724 118 928
Starosta:        +420 603 814 203

4.5 Adresa internetových stránek

www.brezina-obec.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Březina
Březina 43
506 01 Jičín

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronické podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, který obec přijímá je k dispozci v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

4.7 Elektronická adresa podatelny

brezina.ou@seznam.cz

4.8 Datová schránka

Datová schránka: sq2apnz

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

bankovní účet obce Březina 1161784349/0800

var.symbol  na odpad 133700_ _   doplňte vaše č.p. (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

var.symbol popl.za psa 134100_ _   doplňte vaše č.p. (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

6. IČ

00578240

7. DIČ

Obec není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce je k dispozici v sekci úřad - územní plán.

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici na v sekci úřad - úřední deska - rozpočty. 

V této sekci najdete informace týkající se rozpočtu v aktuálním roce a v letech uplynulých, závěrečné účty a kontroly hospodaření obce. 

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.Způsob pro podání žádosti:

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Březina
Březina 13
506 01 Jičín

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách ve středu od 17:00 do 19:00

c) Přes elektronickou podatelnu na email ou.brezina@seznam.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - obecní vyhlášky. 


Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata. 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
  vzor-licencni-smlouvy.pdf (217 kB)

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva obce o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

publikováno: 6. 2. 2021 17:05, OI Developer

Novinky z úřadu

Březinský guláš

publikováno: 26. 9. 2023

  • Obec Březina
  • 31
Březinský guláš

Vážení spoluobčané, milovníci dobrého jídla a gulášoví kulináři,

s lítostí Vám musím touto cestou oznámit, že letošní (již devátý) ročník soutěže o nejlepší Březinský guláš se ruší pro velmi malý zájem místních kuchařů. Do letošního ročníku se přihlásili pouze čtyři kuchaři a jejich pomocníci, a aby byla gulášem ukojena odborná veřejnost, které bylo na každém ročníku hodně, museli by vařit minimálně v brutarech. Je to smutné, ale nevěšme hlavu a doufejme v lepší zítřky, snad se sejdeme v příštím roce.

Sběr nebezpečných složek kom.odpadu

publikováno: 15. 9. 2023

  • Obec Březina
  • 12
Sběr nebezpečných složek kom.odpadu

Dne 22.10.2023 proběhne v čase od 09:45 hod. do  09:55 hod. odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Svoz jako vždy u starého obecního úřadu (autobusová zastávka Březina - náves). Více na přiloženém letáku.

Multifunkční hřiště

publikováno: 11. 9. 2023

  • Obec Březina
  • 58
Multifunkční hřiště

Mulifunkční sportovní hřiště obce Březina